სხდომის ოქმები (2015)

საკრებულოს სხდომის ოქმი N24