მუნიციპალური პროგრამები

2016 წლის სოციალური პროგრამები

 1. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
 2. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა    დახმარების პროგრამა
 3. ვეტერანთა და ლტოლვილთა ოჯახების სარიტუალო   დახმარების პროგრამა
 4. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფის   პროგრამა
 5. პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
 6. მარჩენალგარდაცვლილი ოჯახებისათვის   ერთჯერადი   ფულადი    დახმარების     პროგრამა
 7. მრავალშვილიანი  ოჯახების    ერთჯერადი  ფულადი დახმარების პროგრამა
 8. შეზღუდული შესაძლებლობის     მქონე  პირები (შშმპ) 18 წლამდე  ასაკის ბავშვებისათვის   ერთჯერად ფულადი დახმარების პროგრამა
 9. სადღესასწაულო ღონისძიებების ერთჯერადი დახმარების (9 მაისი და ჩერნობილი) პროგრამა
 10. სამედიცინო  დახმარების პროგრამა
 11. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებისა და სხვა  სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად   დაღუპულთა   ოჯახების  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
 12. დღეგრძელთა(100  და   მეტი წლის) ერთჯერადი მატერიალური    დახმარების პროგრამა
 13. დაკრძალვის ხარჯების პროგრამა

14. სტუდენტთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი  დახმარების პროგრამა