ნორმატიული ბაზა

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

Local Economic Development Plan

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის განცხადება

საკრებულოს აპარატის უფროსის 2018 წლის ანგარიში

სარჩელის ფორმა ადმინისტრაციულ საქმეზე

2015წლის 10-დეკემბრის გამგეობის ყოველწლიური ანგარიში

2016წლის 10-დეკემბრის გამგეობის ყოველწლიური ანგარიში

2017წლის 10-დეკემბრის მერიის ყოველწლიური ანგარიში

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

2019 წლის სოციალური პროგრამები

უსახლკარო პირთა რეგისტრაციის წესი

ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 12 თებრვლის მდგომარეობით

ბრძანება საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ მოქალაქეთა მიღების დღეების განსაზღვრის შესახებ