0(432) 22 10 34

სამუშაო ჯგუფების სხდომის ოქმები

ოქმი N1: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე” მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 07 მარტის N ბ64.642306611 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 

ოქმი N2: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე” მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 07 მარტის N ბ64.642306611 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 

ოქმი N3: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე” მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 07 მარტის N ბ64.642306611 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 

ოქმი N4: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე” მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 07 მარტის N ბ64.642306611 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი 

ოქმი N5: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე” მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 07 მარტის N ბ64.642306611 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი