0(432) 22 10 34

განკარგულებები

2023 წელი

2023 წლის განკარგულებები

  1. განკარგულება: გ-65. 6523039001: ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში, სოლომონ მეორეს ქუჩაზე არსებული 112 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (სკვერი (ს/კ 31.01.29.376)) 18 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის გამოყოფის და აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, პირობით, 5 (ხუთი) წლის ვადით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე
  2. განკარგულება: გ-65. 65230392: ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,ქალაქ ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე არსებული 16 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (სკვერი (ს/კ 31.01.26.426) აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 5 (ხუთი) წლის ვადით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე საქართველოს
  3. განკარგულება: გ-65. 65230393: ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლებაში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (მიწის (უძრავი ქონების ს/კ 31.13.23.237)) მეორე სართულზე არსებული 14 კვმ ფართის აუქციონის ფორმით,სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 5 (ხუთი) წლის ვადით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე
  4. განკარგულება: გ-65. 65230394: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შპს „მიმდემ“-თან სახელმწიფო შესყიდვების თაობაზე ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
  5. განკარგულება: გ-65. 65230395: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შპს “Georgian Build “-თან სახელმწიფო შესყიდვების თაობაზე ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
  6. განკარგულება: გ-65. 65230396: ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების, გარდა საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

2022 წელი

2022 წლის განკარგულებები

განკარგულება:გ-65.65220211 საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წარსადგენი, საპროექტო იდეების მოწონების შესახებ“

ვანის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2022 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება: გ-65.65221031; სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალომინაოს საჯარო სკოლისათვის აკადემიკოს კონსტანტინე დავითის ძე ერისთავის სახელის მინიჭების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე

განკარგულება: გ-65.65221032; ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების შეტანის და საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება: გ-65.65221033; ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება: გ-65.65221034; ვანის მუნიციპალიტეტში 2022 წელში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერისპროგრამის ფარგლებშიდასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება: გ-65.65221035; „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივ თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტის 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის მოწონების შესახებ

განკარგულება: გ-65.65221036; ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 

 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ (2018 წ)

1„ვანის მუნიციპალიტეტში 2020-2021 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 ნოემბრის N27 49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დანართი N1

დანართი N2

2.  ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქ. ვანში, ლორთქიფანიძის ქუჩაზე მდებარე 36 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 31.01.26.343) სსიპ ,,საქართველოს ეროვნული მუზეუმი“-სთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

3.  ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ვანშითავისუფლების ქუჩა N 63-ში, 573 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ 31.01.26.219) განთავსებული შენობა-ნაგებობის, მეორე სართულზე მდებარე 9 კვმ ფართის სსიპ ,,საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია“-სთვის (ს/კ 203851509) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

4.  ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტების სარგებლობის ფორმის, სარგებლობის ვადის და წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის თაობაზე

5„ვანის მუნიციპალიტეტში 2020 წელში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 02 მარტის N27 4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დანართი

6ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე

7.  ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

დანართი

8. ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში არსებული უძრავი ქონების, ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) ს/ს „სილქნეტი“- სთვის იჯარით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, პირობით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

9. ვანის მუნიციპალიტეტში 2020 წელში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ

დანართი

10. „ვანის მუნიციპალიტეტში ახალი ეკონომიკური საქმიანობის სტიმულირებისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წარსადგენი, დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლაბაჯოურის უბნის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო პროექტის, საგრანტო განაცხადის“ მოწონების შესახებ

დანართი

11. ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 3 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 31.01.26.431) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 15 წლის ვადით, გაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

12. ,,ვანის მუნიციპალიტეტში ახალი ეკონომიკური საქმიანობის სტიმულირებისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ლაბაჯოურის უბნის საავტომობილო გზის რებილიტაციის პროექტის მოწონების შესახებ“

რუკა

13. ვანის მუნიციპალიტეტის შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე სოფელ შუამთის N17 ქუჩისათვის გიორგი ნაფეტვარიძის სახელის მინიჭების შესახებ

რუკა

14. ვანის მუნიციპალიტეტის შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე სოფელ შუამთის N11 ქუჩისათვის ლადო სულაბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ

რუკა

15. „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ

დანართი

16. „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი სამოქმედო გეგმის ვანის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით (2020 წლის ივნისი-2021 წლის სექტემბერი)“ დამტკიცების შესახებ

სამოქმედო გეგმა

17. ქალაქ ვანში, თავისუფლების ქუჩა N57-ში მდებარე 1166 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 31.01.26.402) და მასზე განთავსებული N1 და N2 შენობა-ნაგებობების (საერთო ფართი – 294,98 კვ.მ.) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე

18. ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილები 2021 

19. ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების შეტანისა და საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრის თაობაზე 04/08/2021

20. საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წარსადგენი, საპროექტო იდეის მოწონების შესახებ“ 04/08/2021

21. ვანის მუნიციპალიტეტის მუქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზედა მუქედის N1 და N4 ქუჩების სახელდების შესახებ 04/08/2021

22. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების თაობაზე. თარიღი:10/11/2022

23. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების თაობაზე. თარიღი: 10/11/2022

24. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების თაობაზე. თარიღი: 10/11/2022

25. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების თაობაზე. თარიღი: 10/11/2022

26. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების თაობაზე. თარიღი: 10/11/2022