0(432) 22 10 34

ბრძანებები

 1.  ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2019 წლის სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
 2.   ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2019 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N20 10 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ  დანართი N1
 3.   ბრძანება საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ მოქალაქეთა მიღების დღეების განსაზღვრის შესახებ
 4. ბრძანება ვანის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის პირველი მოადგილის და მერის მოადგილისათვის მოქალაქეთა მიღების დღეების განსაზღვრის შესახებ
 5. ბრძანება N 20 1052 – ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, მეორადი სტურქტურული ერთეულის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსის; ამავე განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბავშვის დაცვის ინსპექტორის და მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბავშვის სოციალური მუშაკის ვაკანტურ თანამდებობებზე დახურული კონკურსის გამოცხადების შესახებ
 6. ბრძანება N 20 551 – ვანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ
 7. ბრძანება N 20 556 – ვანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის შესახებ
 8. ბრძანება: ბ65.65220311 ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს პერსონალური შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ
 9. ბრძანება: ბ65.65221034; ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
 10. ბრძანება: ბ65. 65223143; ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა მაქსიმალური რაოდენობისა და კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ.  დანართი
 11. ბრძანება: ბ65. 6523242001: ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისაპარატის უფროსის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ