0(432) 22 10 34

მერის ბრძანებები

ბრძანება: ბ64. 64230102. ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 09 იანვრის N64.64230093 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ  დანართი N 1: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახილველი კრებების ჩატარების გრაფიკი: 2023 წ.

ბრძანება: ბ64.64222384. ვანის მუნიციპალიტეტში ,,მოქალაქეთა უკუკავშირის ონლაინ პლატფორმა’’ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ.     დანართი N1:  ვანის მუნიციპალიტეტში ,,მოქალაქეთა უკუკავშირის ონლაინ პლატფორმა’’ განხორციელების წესი

ბრძანება: ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 ოქტომბრის N გ-65.65222863 განკარგულების შესაბამისად აუქციონზე საპრივატიზებოდ გამოტანილი ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე

ბრძანება: N 487/ს. 29/11/2022. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზედა ვანიდან ქ. ვანამდე, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდ. ჭიშურას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება: ბ64. 6423027001: თარიღი:27/01/2023. ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ