0(432) 22 10 34

დადგენილების პროექტი-,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული დანართი და 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტაცია