0(432) 22 10 34

მერის ანგარიში 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ

მერის ანგარიში 2018 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადმოცემული ქონება

ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღებული და დარეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

მუნიციპალურ საკუთრებაში მიღებული და დარეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით) გადაცემული ქონება

2018 წელს მოწყობილ ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზებული ობიექტები

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები რგპფ 2018 წ

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნუსხა